Školský poriadok

Školský poriadok našej materskej školy je umiestnený na verejne prístupnom miestne v šatni jednotlivých tried. Upravuje podrobnosti na zabezpečenie plynulej a kvalitnej výchovy a vzdelávania.