Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v MŠ

ŠKOLNÉ - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
sa od 1.1.2023 určuje vo výške:
30 € za jedno dieťa
a druhé dieťa- jeho súrodenec 25 €  
 
Platbu je potrebné uhradiť do 10. dňa v príslušnom mesiaci prevodom na účet.
Ak je Vaše dieťa v MŠ neprítomné  viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, môžete požiadať o prerušenie dochádzky, vtedy príspevok za príslušný mesiac neplatíte, alebo sa Vám presúva na ďalší mesiac.
Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ nájdete na webovej stránke MŠ.
 
ČÍSLO ÚČTU NA ÚHRADU ŠKOLNÉHO:
SK17 0900 0000 0051 6204 8309
VS: Kód MŠ + kód dieťaťa
Kód MŠ: 203
Kód dieťaťa: poskytne triedna učiteľka