Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

  • Prihlásiť a odhlásiť sa na stravovanie je potrebné  najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
  • Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca: v pondelok ráno najneskôr do 7:15 hod.
  • Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
  • V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v príslušnej budove MŠ, v ktorej sa dieťa stravuje -  t. j. budova A, budova B v čase od 10:45 do 11:00 hod.! Po tomto čase už  obedy nebudú vydávané!
 
Príspevok na stravovanie a spôsob jeho úhrady:
  • Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
 
Možnosti odhlasovania stravovania:
  • Telefonicky na t. č.: 037 / 73 32 647 – budova A
  • Osobne v ŠJ pri MŠ Ľ. Okánika 6, Nitra