Školský vzdelávací program

Materská škola plní ciele a požiadavky Školského vzdelávacieho programu “S radosťou za poznaním”, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom mieste v šatni jednotlivých tried. Východiskom je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vo svojej profilácii sa zameriavame na rozvoj environmentálneho cítenia v podpore vzťahu detí k poznávaniu a ochrane prírodného prostredia. Našou ambíciou je dosiahnuť harmóniu vo výchove a vzdelaní detí už v predškolskom veku. Vhodnými metódami a stratégiami sa snažíme u detí utvárať a prehlbovať poznatkový systém z oblasti elementárnych základov ekologickej kultúry.
 
Školský poriadok našej materskej školy je umiestnený na verejne prístupnom miestne v šatni jednotlivých tried. Upravuje podrobnosti na zabezpečenie plynulej a kvalitnej výchovy a vzdelávania.