Dokumenty

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ
Oznámenie o neskoršom nástupe dieťaťa do MŠ
Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ
Súhlas so spracovaním osobných údajov- GDPR
Evidenčný lístok dieťaťa
Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ
Prihláška OZ Okániček
Vyhlásenie - 1. deň nástupu dieťaťa do MŠ
GDPR
Prázdniny 2022/2023
Čo potrebuje dieťa do MŠ
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní:
5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).
 
Ospravedlnenie neprítomnosti
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na:
5 po sebe idúcich vyučovacích dní/
dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na:
7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.
 
Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení
(bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
 
Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.