Stravovanie

Vedúca zariadenia školského stravovania MŠ:
Ing. JANA SKŘIVANOVÁ
 
Konzultačné hodiny:
Pondelok, streda, piatok   7:30 hod. - 15:00 hod.

Príspevok na stravovanie a spôsob jeho úhrady
Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesiac vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
 
Možnosti odhlasovania aj prihlasovania stravovania
Telefonicky na t. č.: 037 / 73 32 647 – budova A
Osobne v ŠJ pri MŠ Ľ. Okánika 6, Nitra
 
Prihlasovanie a odhlasovanie stravy
Prihlásiť a odhlásiť sa na stravovanie je potrebné  najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca: v pondelok ráno najneskôr do 7:15 hod.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v príslušnej budove MŠ, v ktorej sa dieťa stravuje -  t. j. budova A, budova B v čase od 10:45 do 11:00 hod.! Po tomto čase už  obedy nebudú vydávané!
 

Jedálny lístok

Zápisný lístok stravníka

Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín od 1.1.2023

Alergény v potravinách